polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3871454
 

Już wkrótce przetargi!


 
1cc462cdb3778a2f77ff17df764fa898.jpg
 

Data dodania: 2014-04-01 12:41:43drukuj

Szydłowiec. Sprzedaż działek.

Termin przetargu:

2014-05-09

Lokalizacja:

Województwo: mazowieckie
Powiat: szydłowiecki
Gmina: Szydłowiec
Adres: Szydłowiec, 26-500, ul. Książek Stary

Sposób zagospodarowania:


inne,
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek położonych w Szydłowcu przy ul. Książek Stary i ul. Parkowej.
Do sprzedaży przeznacza się działki uwidocznione w księdze wieczystej Nr RA1S/00008361/9:
 1. Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą, położone przy ul. Książek Stary a oznaczone numerami działek:
  • nr 5699/29 o powierzchni 852 m2 – cena wywoławcza 53 000,00 zł.
  • nr 5699/30 o powierzchni 894 m2 – cena wywoławcza 55 500,00 zł.
  • nr 5699/31 o powierzchni 875 m2 – cena wywoławcza 49 000,00 zł.
  • nr 5699/32 o powierzchni 812 m2 – cena wywoławcza 45 500,00 zł.
  • nr 5699/33 o powierzchni 845 m2 – cena wywoławcza 47 500,00 zł.
 2. Pod zieleń parkową z obiektami kubaturowymi i urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi, położone przy ul. Parkowej oraz ul. Książek Stary oznaczone numerami działek:
  • nr 5699/25 o powierzchni 5301 m2 – cena wywoławcza 149 000,00 zł.
  • nr 5699/35 o powierzchni 6252 m2 – cena wywoławcza 175 000,00 zł.
Podane ceny wywoławcze są cenami brutto.
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 9 maja 2014 roku o godz. 11:00.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
 • Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Południowo - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Oddział w Szydłowcu Nr 53 9132 0001 0134 0904 2000 0020 do dnia 5 maja 2014 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu 5 maja 2014 r.).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:
  - zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  - wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.).
 • Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka w formie aktu notarialnego o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej części miasta Szydłowca, część I oraz jej stan prawny i faktyczny.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Burmistrz Szydłowca w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy wystąpi z wnioskiem do Kancelarii Notarialnej o zawarcie umowy z tą osobą.
Jeżeli osoba ustalona nabywcą działki nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w oznaczonym dniu i godzinie Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy a wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane w przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Szydłowca.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 27 grudnia 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, ul. Kilińskiego 2, tel. 48 617-86-57.


Kontakt w sprawie oferty

Agnieszka KarpetaPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN