polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3834804
 

Już wkrótce przetargi!


 
f9902535a0a7e5a22bc487902f2ebb21.jpg
 

Data dodania: 2016-02-25 08:49:29drukuj

V przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Przemysłowej-Uroczysko (24 ha)

Termin przetargu:

2016-04-08

Lokalizacja:

Województwo: śląskieMiasto: Świętochłowice
Adres: Świętochłowice, 41-608, ul. Przemysłowa-Uroczysko

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
handel i usługi


Szczegóły oferty:

       

          Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza  piąty  przetarg ustny nieograniczony

na oddanie na okres 99 lat w użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

 

 

 

Stanowiącej własność Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Przemysłowej i ul. Uroczysko, obejmującej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1582/2, 3732/2, 4138/5, 1582/3, 1582/5, 3874, 3875, 4141, 1371, 1580/3, 1581/1, 3884, 3885, 823/67, 855/67, 1582/6  o łącznej powierzchni: 24,7847 ha. Działki zapisane są                   w księgach wieczystych: KA1C/00007358/7, KA1C/00007262/7, KA1C/00007462/9, KA1C/00007234/2 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chorzowie.

 

Nieruchomość jest atrakcyjnie położona w centrum aglomeracji górnośląskiej w pobliżu Drogowej Trasy Średnicowej, w sąsiedztwie budownictwa mieszkaniowego wysokiej intensywności (od strony wschodniej), terenów poprzemysłowych i obiektów składowo – przemysłowych (od strony zachodniej i południowej), terenów niezagospodarowanych (w części od strony północnej) oraz linii DTŚ (od południa). Działki w przeważającym obszarze niezabudowane i niezagospodarowane. Teren o powierzchni 2,1 ha   jest wydzierżawiany.                                 Na nieruchomości znajdują się drogi o charakterze dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej (fragment                   ul. Uroczysko), a także droga nieutwardzona (fragment ul. Przemysłowej).

Dojazd zapewniony od ul. Krasickiego poprzez ul. Uroczysko. Plan Zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość budowy zjazdu z DTŚ bezpośrednio na teren będący przedmiotem przetargu.                                   Na nieruchomości zlokalizowane są stawy „Zojra” i „Żegnica”. Uzbrojenie terenu: w niedalekiej odległości instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna.

 

Niezbędną infrastrukturę drogową potrzebną do skomunikowania nieruchomości z drogą publiczną Nabywca wykona własnym staraniem na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440). Budowę i przebudowę dróg publicznych spowodowane inwestycją wykona Inwestor przedsięwzięcia, zgodnie z art. 16 cyt. ustawy.

 

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.

 

Na nieruchomości występują nasadzenia drzew i krzewów. W przypadku kolizji inwestycji z zielenią, ewentualne usunięcie drzew lub krzewów wymaga zezwolenia na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody                         z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.).

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXII/266/12 Rady Miejskiej                              w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego                  dla obszaru położonego pomiędzy granica administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska) dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje :

1)      symbol Uc24 – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2                            z dopuszczeniem :

a)      możliwości lokalizacji hal magazynowych,

b)      możliwości lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej na zasadach jak                        dla terenu MW32 dla zabudowy wielorodzinnej,

c)      możliwości lokalizacji obiektów usługowo-produkcyjnych

2)      symbol Z/WS25 – tereny zieleni i wód powierzchniowych z dopuszczeniem lokalizacji obiektów kubaturowych usługowych, handlowych lub gastronomicznych, lokalizacji urządzeń  rekreacyjno-wypoczynkowych
z możliwością sezonowego wykorzystania terenów jako sportowo-rekreacyjne.

Pełny tekst uchwały dostępny jest na stronie www.bip.swietochlowice.pl (Prawo lokalne).

 

Terminy zagospodarowania nieruchomości:

rozpoczęcie  budowy       - do pięciu lat od nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

zakończenie budowy       - do ośmiu lat od nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 

Cena wywoławcza -  18 500 000,00 zł  (słownie: osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych)

       (do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%)

Nabywca nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 2 pkt 1 ppkt g) ustawy                   z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016, poz. 223,                                     z późn.zm.).

Nabywca płaci pierwszą opłatę z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                    w wysokości 25% wylicytowanej ceny w razie przeznaczenia pod usługi lub w wysokości 15% wylicytowanej ceny w razie przeznaczenia pod budownictwo mieszkaniowe.

 

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony odbył się w dniu 4 września 2015 r., drugi przetarg ustny, nieograniczony odbył się w dniu  17 grudnia 2015 r., trzeci przetarg ustny, nieograniczony odbył się w dniu                       w dniu 22 marca 2016 r. czwarty przetarg ustny, nieograniczony odbył się w dniu w dniu 21 lipca 2016 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Piąty przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w kwocie
930 000,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści  tysięcy złotych), przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A.  o/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178  do dnia 16 stycznia 2017 r., z zaznaczeniem                   „V przetarg ustny, nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej                                     przy ul. Przemysłowej  i ul. Uroczysko”.  Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował                      co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium  w określonej wysokości  i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

 

1)  dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech  miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające                   do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

2) oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

3) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik zobowiązuje się                           do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszej opłaty                   z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym  do zawarcia umowy ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości, podanym  w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Koszty związane  z  ustanowieniem  użytkowania wieczystego nieruchomości                         tj. koszty opłaty notarialnej  i koszty opłaty sądowej ponosi Nabywca.

 

Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego,
do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w ING Banku Śląskim S.A. o/Świętochłowice nr 23 1050 1373 1000 0022 8149 7251 pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 25% wylicytowanej ceny w razie przeznaczenia                     pod usługi lub w wysokości 15% wylicytowanej ceny w razie przeznaczenia pod budownictwo mieszkaniowe.Miejsce i termin zawarcia umowy na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnosi się opłaty roczne przez cały okres użytkowania wieczystego,  w wysokości  5% wylicytowanej ceny w razie przeznaczenia pod usługi lub 1% wylicytowanej ceny w razie przeznaczenia pod budownictwo mieszkaniowe w terminie do dnia 31 marca każdego roku,                       z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

 

Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków przetargu                                      z uzasadnionej przyczyny.

 

Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji dwukrotnie w prasie codziennej ogólnokrajowej, na stronie internetowej www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń                      w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego                                       w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 3491-931.

 Kontakt w sprawie ofertyPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools