polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3834805
 

Już wkrótce przetargi!


 
e948f4081f2fb95a8e9ad87b941360f7.png
 

Data dodania: 2016-04-06 10:59:18drukuj

VI przetarg - sprzedaz nieruchomości przy ul. Śląskiej 46-58

Termin przetargu:

2016-08-10

Lokalizacja:

Województwo: śląskieMiasto: Świętochłowice
Adres: Świetochłowice, 41-603, ul. Śląska 46

Sposób zagospodarowania:


zabudowa składowa, magazynowa


Szczegóły oferty:

Prezydent Miasta Świętochłowice

o g ł a s z a    s z ó s t y  przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości:

 

1.        Będącej własnością Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Śląskiej 46, 48, 52, 54, 58, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 4173/4 o powierzchni 14 448 m2, zapisaną w księdze wieczystej KA1C/00012432/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Chorzowie – Wydział VI Ksiąg Wieczystych. W Dziale III w/w księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością. Dział IV – wolny jest od wpisów.

 

2.        Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona,  o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta,
o zróżnicowanej powierzchni. Dojazd do nieruchomości ul. Śląską – drogą o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie dostępne w ul. Śląskiej – energia, sieć wodna, kanalizacyjna i gaz.
W otoczeniu nieruchomości zabudowa wielorodzinna oraz zabudowa usługowo-handlowa.

Nieruchomość będzie objęta wnioskiem o włączenie do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

3.        Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą
Nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i ul. Ceramicznej dla nieruchomości obowiązuje zapis Z2.4U. Przeznaczenie podstawowe: U – tereny zabudowy usługowej. Przeznaczenie dopuszczalne: dla terenu Z2.4U – składy, magazyny, logistyka.

 

4.        Cena wywoławcza -  1 134 000,00 zł  (słownie: jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące złotych)  (do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%). Nabywca nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 2 pkt 1 ppkt g) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016, poz. 223).

 

5.        Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowano przetarg ustne, nieograniczone: pierwszy w dniu 15 stycznia 2016 r., drugi w dniu 1 kwietnia 2016 r., trzeci przetarg w dniu 8 czerwca 2016 r, czwarty przetarg w dniu  10 sierpnia 2016 r. oraz piąty przetarg w dniu 28 października 2016 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

6.        Piąty przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu  27 stycznia 2017 r. o godz. 1000   w Urzędzie Miejskim
w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

 

7.        Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w kwocie
60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A. O/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia
23 stycznia 2017 r.
, z zaznaczeniem „VI przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Śląskiej”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym  Urzędu.

8.        Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

9.        W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium  w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

1)         dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru

Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech  miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby

prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

2)         kopię dowodu wniesienia wadium,

3)         oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

4)                     oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.

 

10.    Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz.1061).

 

11.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

12.    Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego,
do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w ING Banku Śląskim S.A. o/Świętochłowice nr 23 1050 1373 1000 0022 8149 7251 ceny nabycia  prawa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

13.    Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa                 w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić                       od zawarcia umowy.

 

14.    Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów
w księgach wieczystych ponosi nabywca.

 

15.    Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.).

 

16.    Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

17.    Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie codziennej ogólnokrajowej, na stronie internetowej www.swietochlowice.pl, w Monitorze Urzędowym, w ogólnopolskim portalu Baza Ofert Inwestycyjnych – oferty inwestycyjne.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

 

18.    Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 3491-931.

 

 



Kontakt w sprawie oferty



Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:



ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools