polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3834804
 

Już wkrótce przetargi!


 
996cb3925ec4084669526d5c6637095a.jpg
 

Data dodania: 2016-11-08 12:44:43drukuj

VI przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Przemyslowej i Uroczysko (24, 7847 ha)

Termin przetargu:

2017-01-10

Lokalizacja:

Województwo: śląskieMiasto: Świętochłowice
Adres: Świętochłowice, 41-600, ul. ul. Przemysłowa

Sposób zagospodarowania:


hipermarkety i centra handlowe,
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
zabudowa przemysłowa


Szczegóły oferty:

Świętochłowice 7 listopada 2016 r.

GN.6840.248.2016.GH

 

 

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1490), uchwały nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania                                   lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., poz. 6724), zarządzenia nr 523/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia szóstego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świętochłowicach
przy ul. Przemysłowej i ul. Uroczysko  

 

Prezydent Miasta Świętochłowice

o g ł a s z a   szósty   przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości :

 

 

1.        Stanowiącej własność Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Przemysłowej i ul. Uroczysko, obejmującej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1582/2, 3732/2, 4138/5, 1582/3, 1582/5, 3874, 3875, 4141, 1371, 1580/3, 1581/1, 3884, 3885, 823/67, 855/67, 1582/6  o łącznej powierzchni: 24,7847 ha. Działki zapisane są                      w księgach wieczystych: KA1C/00007358/7, KA1C/00007262/7, KA1C/00007462/9, KA1C/00007234/2 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chorzowie.

 

2.        Nieruchomość jest atrakcyjnie położona w centrum aglomeracji górnośląskiej w pobliżu Drogowej Trasy Średnicowej, w sąsiedztwie budownictwa mieszkaniowego wysokiej intensywności (od strony wschodniej), terenów poprzemysłowych i obiektów składowo – przemysłowych (od strony zachodniej i południowej), terenów niezagospodarowanych (w części od strony północnej) oraz linii DTŚ (od południa). Działki w przeważającym obszarze niezabudowane i niezagospodarowane. Teren o powierzchni 2,1 ha   jest wydzierżawiany.                                      Na nieruchomości znajdują się drogi o charakterze dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej (fragment                        ul. Uroczysko), a także droga nieutwardzona (fragment ul. Przemysłowej).

Dojazd zapewniony od ul. Krasickiego poprzez ul. Uroczysko. Plan Zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość budowy zjazdu z DTŚ bezpośrednio na teren będący przedmiotem przetargu.                                  Na nieruchomości zlokalizowane są stawy „Zojra” i „Żegnica”. Uzbrojenie terenu: w niedalekiej odległości instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna.

 

3.        Niezbędną infrastrukturę drogową potrzebną do skomunikowania nieruchomości z drogą publiczną Nabywca wykona własnym staraniem na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                        (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440). Budowę i przebudowę dróg publicznych spowodowane inwestycją wykona Inwestor przedsięwzięcia, zgodnie z art. 16 cyt. ustawy.

 

4.        Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.

 

5.        Na nieruchomości występują nasadzenia drzew i krzewów. W przypadku kolizji inwestycji z zielenią, ewentualne usunięcie drzew lub krzewów wymaga zezwolenia na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody                         z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.).

 

6.        Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXII/266/12 Rady Miejskiej                              w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego                    dla obszaru położonego pomiędzy granica administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska) dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje :

1)      symbol Uc24 – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2        

z dopuszczeniem :

a)      możliwości lokalizacji hal magazynowych,

b)      możliwości lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej na zasadach                            

jak dla terenu MW32 dla zabudowy wielorodzinnej,

c)      możliwości lokalizacji obiektów usługowo-produkcyjnych

2)      symbol Z/WS25 – tereny zieleni i wód powierzchniowych z dopuszczeniem lokalizacji obiektów

kubaturowych usługowych, handlowych lub gastronomicznych, lokalizacji urządzeń  rekreacyjno-wypoczynkowych z możliwością sezonowego wykorzystania terenów jako sportowo-rekreacyjne.

Pełny tekst uchwały dostępny jest na stronie www.bip.swietochlowice.pl (Prawo lokalne).

 

7.        Cena wywoławcza -  18 500 000,00 zł  (słownie: osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych)

     (do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%). Nabywca nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 2 pkt 1 ppkt g) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku                          od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016, poz. 223, z późn.zm.).

 

8.        Na sprzedaż nieruchomości zorganizowano pierwszy przetarg ustny, nieograniczony
w dniu 18 września 2015 r., drugi przetarg ustny, nieograniczony w dniu 28 grudnia 2015 r., trzeci przetarg ustny, nieograniczony w dniu 15 kwietnia 2016 r., czwarty przetarg ustny, nieograniczony w dniu 7 lipca 2016 r. oraz piąty przetarg ustny, nieograniczony w dniu 22 września 2016 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

 

 

 

9.        Szósty przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 10 stycznia 2017 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

 

10.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w kwocie
930 000,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści  tysięcy złotych), przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A.  o/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178  do dnia 5 stycznia 2017 r., z zaznaczeniem                   „VI przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej  
i ul. Uroczysko”.  Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu.

 

11.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował                      co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

12.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium  w określonej wysokości  i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

 

1)  dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech  miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające                         do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

2) oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

3)              oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik zobowiązuje się                             do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.

 

13.    Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                         o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz.1061).

 

14.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

15.    Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego
wpłacić cenę nabycia, przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w ING Banku Śląskim S.A. o/Świętochłowice nr 23 1050 1373 1000 0022 8149 7251
. Miejsce i termin zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

16.    Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się                                    bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy nabycia  prawa własności nieruchomości, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt  15 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

 

17.    Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów
w księgach wieczystych ponosi nabywca.

 

18.    Uczestnik, który wygra przetarg nabywa prawo własności nieruchomości w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774,                   z późn. zm.).

 

19.    Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków przetargu                                        z uzasadnionej przyczyny.

 

20.    Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie codziennej ogólnokrajowej, na stronie internetowej www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń                             w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

 

 

 

21.    Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego                                       w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. (32) 3491-931.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

/-/ Bartosz Karcz

 Kontakt w sprawie ofertyPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools