polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3834874
 

Już wkrótce przetargi!


 
1973b6382dd8772314c6c9a592992903.jpg
 

Data dodania: 2016-03-22 13:21:30drukuj

VIII przetarg - dziaka gruntowa przy ul. Slaskiej 83, 85 (0,87 ha)

Termin przetargu:

2016-08-30

Lokalizacja:

Województwo: śląskieMiasto: Świętochłowice
Adres: wiochowice, 41-603, ul. Slaska 83

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

Prezydent Miasta Świętochłowice

o g ł a s z a    ó s m y    przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości :

 

      

 

Będącej własnością Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Śląskiej 83, 85, obejmującej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 3945/4, 3945/1 i 762/248 o łącznej powierzchni
8 776 m2.          Działki zapisane są w księgach wieczystych: KA1C/00005066/9, KA1C/00003597/6

prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona jest w południowej części Świętochłowic w rejonie ul. Śląskiej,
na trasie na Rudę Śląską. Dojazd do nieruchomości – drogą gruntową prostopadłą do ul. Śląskiej. Teren lekko pofałdowany z niewielkim pochyleniem w kierunku wschodnim, zadrzewiony                              i zakrzewiony oraz porośnięty  roślinnością niską i wysoką. Nieruchomość posiada dostęp do linii energetycznej. Część nieruchomości o pow. 294 m2 aktualnie jest wydzierżawiana na czas nieoznaczony. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego                                     dla nieruchomości obowiązuje zapis B3.2-1-UD/U – tereny zabudowy usługowej, tereny usług komunikacyjnych. KG – tereny parkingów i garaży, ZP2 – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, ZP4 – zieleń o charakterze izolacyjnym, TI – tereny infrastruktury technicznej.

 

Cena wywoławcza -  215 275,00 zł

Do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%).

Wadium – 11 000,00 zł.

Postąpienie – nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.

 

Na sprzedaż nieruchomości zorganizowano przetargi ustne, nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym : 31 lipca 2015 r., 23 października 2015 r., 22 stycznia 2016 r., 26  lutego, 7 czerwca 2016 r. Ósmydmy  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu
  30 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 11.00  
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium                        w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej                 w dniu przetargu:

1) dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech  miesięcy. W przypadku reprezentowania  osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć    pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

2) kopię dowodu wniesienia wadium,

3) oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik

zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.

 

            Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 11 000,00    (słownie: jedenaście tysięcy złotych) przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A. o/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia 26 sierpnia 2016 r., z zaznaczeniem „VIII przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej 83, 85”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia  nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

 

            Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl
 w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach   ul. Katowicka 54, w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 118, tel. 32 349

 

 

 Kontakt w sprawie ofertyPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools