polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3834805
 

Już wkrótce przetargi!


 
1cc462cdb3778a2f77ff17df764fa898.jpg
 

Data dodania: 2016-11-18 12:33:58drukuj

VIII przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Kolonia Zygmunt

Termin przetargu:

2017-01-27

Lokalizacja:

Województwo: śląskieMiasto: Świętochłowice
Adres: Świętochłowice, 41-608, ul. Kolonia-Zygmunt

Sposób zagospodarowania:


usługi


Szczegóły oferty:

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały Nr IV/24/14  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r., poz. 6724),  zarządzenia Nr 540/2016 r. Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia ósmego przetargu ustnego, nieograniczonego
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Kolonii Zygmunt (Bytom)

 

Prezydent Miasta Świętochłowice

o g ł a s z a     ósmy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości :

 

 

1.        Stanowiącej własność Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Kolonia Zygmunt (Bytom), oznaczonej w obrębie Chropaczów numerem ewidencyjnym 3116/1 o pow. 69 814 m2 zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00007895/3 Sądu Rejonowego w Chorzowie.

W Dziale III w/w księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu) związane z inną nieruchomością.

 

2.        Część działki o pow. 883 m2 jest objęta umową dzierżawy, zawartą na okres 3 lat tj. do dnia
30 kwietnia 2018 r., z możliwością rozwiązania z zachowaniem 1-miesięcznego wypowiedzenia.

 

3.        Nieruchomość położona jest na styku dzielnic Lipiny (część północna) oraz Chropaczów,                    przy pograniczu z miastem Bytom (obszar tzw. Kolonii Zygmunt). Działka niezabudowana                       o zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni, na której występuje częściowo zrekultywowana hałda. W części o powierzchni 10 726 m2 stanowi użytki leśne. Pozostały obszar jest niezagospodarowany. Działka znajduje się w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej (obiekty produkcyjne – walcownia, obiekty magazynowe, place składowe) – od strony północnej.                      

 

 

 

Od strony zachodniej graniczy z terenami nieużytków. Od strony południowej oraz wschodniej graniczy z terenami nieużytków, hałd będących przedmiotem eksploatacji, terenami kolejowymi oraz terenami niezagospodarowanymi. Dojazd do nieruchomości od ul. Ostatniej.                                   Na nieruchomości znajduje się dawny ciężki schron bojowy należący do systemu historycznych fortyfikacji Obszaru Warownego „Śląsk”. Obiekt znajduje się pod ochrona konserwatorską
i wymaga zachowania oraz rewaloryzacji.

 

4.        Istniejące uzbrojenie terenu: w granicy nieruchomości dostęp do energii elektrycznej.

 

5.        Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem UP – tereny zabudowy usług komercyjnych i produkcyjnych.

 

6.        Cena wywoławcza -  927 000,00 zł  (słownie: dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych).
       Do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.

Nabywca nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 2 pkt 1

ppkt g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016, poz. 223).

 

7.        Na sprzedaż nieruchomości zorganizowano przetargi ustne, nieograniczone w dniach:  6 lipca 2015 r., 18 września 2015 r., 27 listopada 2015 r., 11 marca 2016 r., 23 maja 2016 r., 8 sierpnia 2016 r. oraz 28 października 2016 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

8.        Ósmy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 r.
o godz.
1000   w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

 

9.        Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A. o/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia 23 stycznia 2017 r.,                                     z zaznaczeniem „VIII przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
przy ul. Kolonia Zygmunt”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu.

 

10.    O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

11.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium                        w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej                 w dniu przetargu:

 

1)         dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru

Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech  miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby

prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

2)         kopię dowodu wniesienia wadium,

3)         oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

4)                     oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.

 

12.    Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).

 

13.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

 

 

 

 

14.    Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego,
do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w ING Banku Śląskim S.A. o/Świętochłowice nr 23 1050 1373 1000 0022 8149 7251 wylicytowanej ceny.

       Miejsce i termin zawarcia umowy notarialnej zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu

       najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

15.    Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy nabycia nieruchomości, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 14 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

 

16.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

17.    Koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

 

18.    Uczestnik, który wygra przetarg nabywa prawo własności nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, z późn. zm.).

 

19.    Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków przetargu z ważnych powodów.

 

20.    Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie codziennej ogólnokrajowej – w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej,  oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
przy ul. Katowickiej 54.

 

21.    Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 3491-931

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Z up. Prezydenta Miasta

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

                                                                                       /-/ Bartosz Karcz

 

 

 

 

 

 

 Kontakt w sprawie ofertyPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools