Registriere Einloggen

Sprache:

Investitionsgebiete Suchen :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215.gif

Späteste Angebote

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 104/76 w Międzyrzeczu Dolnym 2023-10-02 09:48:05
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Międzyrzeczu Dolnym oznaczonej jako dz. 104/76.  Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Gminie Jasienica, w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Dolne, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00050652/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, będąca własnością Gminy Jasienica, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. 104/76 o pow. 1,0000 ha.  Działka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar, docelowo przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Ukształtowanie terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczeń natury budowlanej: działka o umiarkowanej wielkości i korzystnych parametrach geometrycznych – cechy fizyczne korzystne. Przez północno-zachodnią część działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna WN 220kV, która wraz ze słupem przelotowym (znajdującym się w środkowej części zachodniej granicy tej działki) stanowi istotne ograniczenia w jej potencjalnej zabudowie. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią większe kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej (Międzyrzecze Dolne, Rudzica), co obrazuje dobre położenie działki, niemniej jednak, w odniesieniu do planowanej funkcji, działka ta znajduje się również w stosunkowo nieodległym sąsiedztwie większych aglomeracji regionu: Bielska-Białej, Cieszyna czy Katowic; w odległości ok. 6 km przebiegają główne trasy komunikacyjne – droga ekspresowa S1 (Bielsko-Biała – Cieszyn) oraz DK 1 (Bielsko-Biała – Katowice). Na terenie działki została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy. Przedmiotowa działka nie posiada uzbrojenia, jednakże w linii publicznej drogi gminnej znajdują się kanały teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociąg oraz infrastruktura elektroenergetyczna (w tym oświetlanie uliczne), a po wykonaniu stosownych przyłączy, działka ta posiada możliwość użytkowania istniejących, wykonanych sieci tej infrastruktury. Nieruchomość ta posiada korzystny, bezpośredni dostęp do publicznej drogi gminnej. Dojazd jest wykonany i urządzony. Nieruchomość znajduje się na obszarze „Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001” oraz, na którym zarządzającym jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach i zgodnie z brzmieniem § 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym, wydanym na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji – może udzielać wsparcia wskazanego w art. 5 ust. 1 organu właściwego w sprawach wspierania nowej inwestycji – w rozumieniu tej ustawy, tj. ministra właściwego do spraw gospodarki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Jasienica Nr XXXI/459/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego dnia 11 lipca 2017 r., poz. 4212 oraz Uchwałą Rady Gminy Jasienica Nr XVI/232/20 z dnia 5 marca 2020 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego dnia 13 marca 2020 r., poz. 2362, działka 104/76 znajduje się w terenie objętym jednostką planistyczną: „04PU” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Na terenie działki, zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy. Przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 220kV.  Sposób zagospodarowania nieruchomości i jej podstawowe przeznaczenie to: zabudowa produkcyjna; składy; magazyny; zabudowa usługowa z wyłączeniem usług: społecznych z zakresu oświaty, edukacji, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej; turystycznych, handlu detalicznego, obejmującego sprzedaż artykułów spożywczych; usługi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU; infrastruktura techniczna. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: - napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 220kV oraz słup przelotowy;- zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy;- działka 104/76 (wydzielona z działki 104/14) oddana jest w dzierżawę na cele działalności rolniczej. W chwili sprzedaży, nie będzie ona przedmiotem dzierżawy. 1. Nieruchomość jest sprzedawana w istniejącym stanie prawnym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. 2. Z dniem 18 września 2023 r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.). 3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159. 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej. 5. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 27 listopada 2023 r. na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100, (tytuł przelewu: „wadium – I przetarg ustny, dz. 104/76 w Międzyrzeczu Dolnym”). Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. 6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości.  7. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:- odwołania przetargu,- zamknięcia przetargu,- unieważnienia przetargu,- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 7 sierpnia 2023 r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 7 sierpnia 2023 r. 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 10. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 685 z późn. zm.)) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestniczenia i licytowania w przetargu w celu nabycia nieruchomości; małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. 11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą. 12. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica. 13. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca. 14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 15. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica: Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.  16. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica, opublikowano na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl  (www.ofertyinwestycyjne.pl). 17. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy: - od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek, - od 7:00 do 16:00 – wtorek,- od 7:00 do 14:00 – piątek.

Informacja o wywieszeniu wykazu - dot. oddania w dzierżawę części działek - pod pojemniki na odzież 2023-09-07 09:24:16
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr LX/750/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. informuje, że w dniu 7 września 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujący części działek: 30/5 i 27/1 w Rudzicy, 28/10 w Mazańcowicach, 148/44 w Bielowicku, 515/30 w Landeku oraz 384/1 w Międzyrzeczu Górnym.

Informacja o wywieszeniu wykazu - dot. sprzedaży dz. 104/33, /35, /58, /62, /77-/79, 474 i 476 w MD 2023-08-24 10:35:00
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica,  na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwał Rady Gminy Jasienica: Nr XXIV/357/16 z dnia 29 listopada 2016 r., Nr XVII/248/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr LVIII/744/23 z dnia 27 lipca 2023 r. oraz Nr LIX/745/23 z dnia 14 sierpnia 2023 r. informuje, że w dniu 24 sierpnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia - dotyczy działek: 104/33, 104/35, 104/58, 104/62, 104/77, 104/78, 104/79, 474 i 476 położonych w Międzyrzeczu Dolnym.

Informacja o wywieszeniu wykazu - dot. sprzedaży (zamiany) dz. 475 Międzyrzecze Dolne 2023-08-24 09:58:13
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica,  na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr LIX/746/23 z dnia 14 sierpnia 2023 r. informuje, że w dniu 24 sierpnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia - dotyczy zamiany dz. 475 położonej w Międzyrzeczu Dolnym na działki 20/21 i 25/6 położone w Grodźcu.

Informacja o wywieszeniu wykazu - dot. sprzedaży uż. wiecz. dz. 30/9 w Rudzicy 2023-08-17 11:54:50
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica,  na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 1899 z póź. zm.) oraz Uchwały nr LVIII/734/23 z dnia 27 lipca 2023 r. informuje, że w dniu 17 sierpnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: dot. prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 30/9 położonej w Rudzicy. 

Informacja o wywieszeniu wykazu - dot. sprzedaży dz. 104/76 Międzyrzecze Dolne 2023-08-07 08:04:11
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica,  na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr LVIII/736/23 z dnia 27 lipca 2023 r. informuje, że w dniu 7 sierpnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia tj. dz. 104/76 położonej w Międzyrzeczu Dolnym.

Wykaz-dot. oddania w użyczenie części budynku nr 347 usytuowanego na dz. 2951/2 w Mazańcowicach. 2023-07-24 12:00:52
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 0050.227.2023 z dnia 20 lipca 2023 r. informuje, że w dniu 24  lipca  2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie dotyczący pomieszczeń o łącznej  pow. 428,90 m2  znajdujących się w budynku nr 347 usytuowanym na nieruchomości oznaczonej, jako dz. 2951/2 w Mazańcowicach.  

Wykaz-dot. oddania w użyczenie części budynku nr 1360 usytuowanego na dz. 3680 w Jasienicy. 2023-07-24 10:40:20
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 0050.226.2023 z dnia 20 lipca 2023 r.  informuje, że w dniu 24 lipca 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie dotyczący pomieszczeń o łącznej  pow. 835,30 m2   znajdujących się w budynku nr 1360 usytuowanym na nieruchomości oznaczonej, jako dz.3680 w Jasienicy.  

Działka inwestycyjna w Wasilkowie na os. Lisia Góra 2023-06-17 09:43:00
Wojewodschaft: podlaskie Landkreis: białostocki Gemeinde: Wasilków
Burmistrz Wasilkowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00056614/2, oznaczonej jako działka: Nr geodezyjny 818/26 o powierzchni 1,5453 ha – cena wywoławcza 5 872 140,00 zł + Vat 23%, który zostanie doliczony do ceny osiągniętej w przetargu - wadium w wysokości 587 214,00 zł.         Na obszarze w/w nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - uchwała XXIX/257/20 z dnia 2020-09-24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa (część osiedla "Lisia Góra") – oznaczony jako 2.1 MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.        Przetarg odbędzie się dnia 2 sierpnia 2023 r. o godz. 1000 w sali nr 9 Urzędu Miejskiego  w Wasilkowie.        Wadium w wysokości podanej powyżej należy wpłacić do dnia 27 lipca 2023 r. przelewem na konto PKO BP Nr 63 1020 1332 0000 1302 1249 3872 w tytule podając numer geodezyjny działki. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 1% ceny wywoławczej.        Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania   lub zamknięcia przetargu.        Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.        Osoby prawne podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej, pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.        W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemne z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej powinien przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający zniesienie współwłasności ustawowej małżeńskiej,  a w przypadku nabywania do majątku osobistego pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu.         Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę za nabycie nieruchomości należy uiścić w terminie nie krótszym niż 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Koszt umowy ponosi nabywca.         Wznowienie granic działki na koszt nabywcy.         Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.      

Wykaz-dot. oddania w użyczenie pomieszczeń w budynku 511 położonym w Międzyrzeczu Górnym. 2023-05-08 10:06:53
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2023r., poz.344 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 0050.129.2023 z dnia 28 kwietnia 2023r. i Zarządzenia Nr 0050.130.2023 z dnia 28 kwietnia 2023r. informuje, że w dniu 08 maja 2023r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie dotyczący pomieszczeń o łącznej  pow. 42,00 m2  i pomieszczeń o łącznej pow. 341,00 m2 znajdujących się w budynku nr 511 usytuowanym na nieruchomości oznaczonej, jako dz. 200/4 w Międzyrzeczu Górnym.  

  
l
l