Registriere Einloggen

Sprache:

Investitionsgebiete Suchen :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215.gif

Späteste Angebote

Wykaz-dot. oddania w użyczenie pomieszczeń w budynku 511 położonym w Międzyrzeczu Górnym. 2023-05-08 10:06:53
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2023r., poz.344 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 0050.129.2023 z dnia 28 kwietnia 2023r. i Zarządzenia Nr 0050.130.2023 z dnia 28 kwietnia 2023r. informuje, że w dniu 08 maja 2023r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie dotyczący pomieszczeń o łącznej  pow. 42,00 m2  i pomieszczeń o łącznej pow. 341,00 m2 znajdujących się w budynku nr 511 usytuowanym na nieruchomości oznaczonej, jako dz. 200/4 w Międzyrzeczu Górnym.  

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę - dot. dz. 95/13, 95/14, 95/17 i cz. dz. 95/15 w Grodźcu 2023-05-08 07:19:20
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
"Wójt Gminy Jasienica,na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Jasienica  Nr LIII/692/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. informuje, że w dniu 8 maja 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujący działki: 95/13, 95/14 i 95/17 oraz część działki 95/15, położone w Grodźcu."

Informacja o wywieszeniu wykazu - dot. oddania w dzierżawę części dz. 3707 położonej w Jasienicy 2023-04-06 07:43:20
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
"Wójt Gminy Jasienica, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr LII/685/23 z dnia 30 marca 2023 r. informuje, że w dniu 6 kwietnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujący część działki 3707 położonej w Jasienicy".

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 938/1 położonej w Jasienicy 2023-03-23 11:05:45
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 ., poz. 2213 z późn. zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Jasienicy oznaczonej jako dz. 938/1.  Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Gminie Jasienica, w obrębie ewidencyjnym Jasienica, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00160358/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, będąca własnością Gminy Jasienica, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. 938/1 o pow. 0,0485 ha.  Nieruchomość jest położona w zachodniej części gminy Jasienica, bezpośrednio przy granicy z miejscowością Biery, po południowej stronie ul. Cieszyńskiej. Jest położona w terenie równym i płaskim, ma kształt nieregularny. Działka w całości jest porośnięta trawą. Jest uzbrojona w dwie sieci wodociągowe, nad środkową częścią działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Działka znajduje się w rejonie zabudowanym domami jednorodzinnymi w dość gęstej zabudowie. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: ul. Cieszyńska oraz, pod skosem, działka niezabudowana, na południe – zabudowana budynkiem mieszkalnym. Działka ma łatwy dostęp do obiektów handlowych, oświatowych oraz usług publicznych, ponadto posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Cieszyńska. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/263/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 64 poz. 1661 z dnia 23 maja 2005 r., działka 938/1 znajduje się w terenie objętym jednostką planistyczną: „50MM” – tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak. 1. Nieruchomość jest sprzedawana w istniejącym stanie prawnym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. 2. Z dniem 3 marca 2023 r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.). 3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 11:00 w sali nr 211 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, II piętro. 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 59.170,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100). Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej. 5. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 2.958,50 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 50/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 18 kwietnia 2023 r. na konto Gminy Jasienica:  Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100,  (tytuł przelewu: „wadium – I przetarg ustny, dz. 938/1 w Jasienicy”).  Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. 6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości.  7. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: - odwołania przetargu, - zamknięcia przetargu, - unieważnienia przetargu, - zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 19 stycznia 2023 r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 19 stycznia 2023 r. 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 10. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1683 z późn. zm.)) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestniczenia i licytowania w przetargu w celu nabycia nieruchomości; małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. 11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą. 12. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica. 13. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca. 14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 15. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica:  Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.  16. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica, opublikowano na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl). 17.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159,  w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:  - od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,  - od 7:00 do 16:00 – wtorek, - od 7:00 do 14:00 – piątek.

Wykaz-dot. oddania w użyczenie części budynku nr 159 usytuowanego na dz. 3707 w Jasienicy. 2023-03-08 10:54:05
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2023r., poz.344 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 0050.68.2023 Wójta Gminy Jasienica z dnia 3 marca 2023r. informuje, że w dniu 8 marca 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie dotyczący części  budynku nr 159  o pow. 504,92 m2, usytuowanego na dz. 3707 w Jasienicy.

Wykaz-dot. oddania w dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego na dz.nr 24/8 w soł. Wieszczęta. 2023-03-02 09:53:03
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2023r., poz.344 z póź zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr L/667/23 z dnia 23 lutego 2023r. informuje, że w dniu 02 marca 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, dotyczacy lokalu użytkowego o powierzchni 107,04 m2 usytuowanego  w budynku nr 145, na nieruchomości oznaczonej, jako dz.24/8, położonej w Wieszczętach.

Informacja o wywieszeniu wykazu - dot. oddania w dzierżawę cz. dz. 2951/2 w Mazańcowicach 2023-02-27 08:56:25
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr L/669/23 z dnia 23 lutego 2023 r. informuje, że w dniu 27 lutego 2023r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujący część działki 2951/2 położonej w Mazańcowicach.

Wykaz-dot. użyczenia dz.256/2,dz.257,dz.258 i dz.261/2, cz. budynku nr 214 w Międzyrzeczu Dolnym. 2023-02-09 11:26:51
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2021r.,poz.1899 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 0050.38.2023 Wójta Gminy Jasienica z dnia 7 lutego 2023r. informuje, że w dniu 9 lutego 2023r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie oznaczonych, jako dz. 256/2, dz. 257, dz. 258 i dz. 261/2 oraz części budynku nr 214 usytuowanego na dz. 256/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Dolne.

Wykaz-dot. oddania w użyczenie części budynku nr 350 usytuowanego na dz.1740/6 w Mazańcowicach. 2023-02-09 10:51:26
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2021r.,poz.1899 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 0050.37.2023 Wójta Gminy Jasienica z dnia 7 lutego 2023r. informuje, że w dniu 9 lutego 2023r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w użyczenie dotyczący pomieszczeń o łącznej  pow. 1440,40 m2 znajdujących się w budynku nr 350 usytuowanym na nieruchomości oznaczonej, jako dz.1740/6 w Mazańcowicach.  

Informacja o wywieszeniu wykazu- dot. dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako dz.nr 94 w Iłownicy. 2023-02-06 14:21:53
Wojewodschaft: śląskie Landkreis: bielski Gemeinde: Jasienica
Wójt Gminy Jasienica, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2021r.,poz.1899 z póź zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XLIX/654/23 z dnia 26 stycznia 2023r. informuje, że w dniu 6 lutego 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasienica wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, dotyczący nieruchomości położonej w Iłownicy, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako dz. 94, zbudowanej budynkiem mieszkalnym.

  
l
l