Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
97211537b2c584596be8d9d7eceade0b.jpg

Urząd Miasta Biała Podlaska

Biała Podlaska

miasto na prawach powiatu


Nazwa urzędu Urząd Miasta Biała Podlaska
Strona WWW www.bialapodlaska.pl
E-mail sekretariat@bialapodlaska.pl
Miejscowość
kod pocztowy
21-500 Biała Podlaska
Ulica, nr Marszałka J. Piłsudskiego 3
Telefon 083 341 61 05
Fax 083 343 70 64
NIP 537-00-11-205

Miasto Biała Podlaska położone jest w północnej części województwa lubelskiego
w dolinie rzeki Krzny - lewego dopływu Bugu, w odległości 36 km od granicy z Białorusią. Dużym atutem miasta jest przygraniczne położenie oraz przebiegające przezeń ważne transeuropejskie szlaki komunikacyjne: droga E-30 i linia kolejowa E-20. Tworzą one główny korytarz komunikacyjny Europy na kierunku wschód-zachód. Ruch graniczny obsługują przejścia w Kukurykach, Terespolu i Sławatyczach, Koroszczynie oraz Terespolu.
W odległości 25 km na wschód od Białej Podlaskiej usytuowany jest kolejowy port przeładunkowy w Małaszewiczach oraz Wolny Obszar Celny.
W niedalekiej przyszłości planowana jest budowa międzynarodowej autostrady A2, która przebiegać będzie 3 km od Białej Podlaskiej. Korzystne położenie miasta wzmacnia obecność lotniska przystosowanego do odbioru każdego typu jednostki lotniczej. Dogodne położenie miasta sprawi, iż pełni ono ważną rolę w aktywizacji gospodarczej i społecznej północnych obszarów woj. lubelskiego. W planie zagospodarowania przestrzennego
woj. lubelskiego zostało Biała Podlaska została uznana jako ponadregionalny ośrodek rozwoju.

Wśród najważniejszych atutów miasta można wymienić:
 - dostępność – położenie na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym,
 - bliskość rynków wschodnich,
 - wykształceni, młodzi ludzie,
 - duże rezerwy terenów inwestycyjnych,
 - większość terenów objęta Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
 - duże nakłady na infrastrukturę
 - przyjazny klimat dla biznesu

Odległości:
- Warszawa 156 km – lotnisko „Okęcie”
- Białystok 160 km
- Lublin 125 km
- Poznań 467 km
- Kraków 376 km
- Berlin 742 km
- Bruksela 1654 km
- Wiedeń 894 km
- Paryż 1846Gdańsk 461 km


Przy powierzchni miasta wynoszącej 49,46 km2 gęstość zaludnienia w Białej Podlaskiej wynosi 1.176 os./km². Na koniec 2006 roku w mieście żyło 58 tys. mieszkańców. Biała Podlaska jest czwartym, co do wielkości, ośrodkiem Lubelszczyzny. Jest jednocześnie miastem ludzi młodych- tylko 13 % ludności jest powyżej 60 roku życia, a aż 25% stanowią mieszkańcy do 19 roku życia.
 
Liczba osób pozostających bez pracy w Białej Podlaskiej systematycznie spada. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy wykazują dużą aktywność i chęć podjęcia zatrudnia. Deklarują też gotowość przekwalifikowania się w miarę potrzeb pracodawcy. Na koniec 2006 roku bez pracy pozostawało blisko 4200 osób.
 
Największą część bezrobotnych stanowią osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe, co wynika z dużej ilości szkół tego typu funkcjonujących w mieście. Nie bez znaczenia jest fakt coraz lepszego dopasowania lokalnej oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Duży wpływ na kształtowanie struktury podaży pracy mają wyższe uczelnie funkcjonujące w Białej Podlaskiej. Z punktu widzenia miasta najważniejsze znaczenie odgrywają Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Pawła II oraz Akademia Wychowania Fizycznego.
Na koniec 2005 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Białej Podlaskiej osiągnęło poziom 2.112 zł. Wynagrodzenie w sektorze publicznym wyniosło średnio 2590 zł, zaś w sektorze prywatnym wyniosło 1511 zł. Średnia płaca brutto w Białej Podlaskiej na koniec 2005 r. stanowiła 84,2% średniej krajowej. Z punktu widzenia kosztów pracy miasto jest zatem niezwykle atrakcyjne dla inwestorów, którzy poszukują tanich zasobów siły roboczej.
 
Biała Podlaska jest znaczącym ośrodkiem kulturalno oświatowym województwa lubelskiego. Bazę dydaktyczną miasta stanowi 8 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 5 liceów ogólnokształcących, w tym jedno społeczne, 3 zespoły szkół zawodowych, poradnia pedagogiczno psychologiczna oraz bursa szkolna.
 W Białej Podlaskiej istnieje kilka typów szkół wyższych, które kształcą na poziomie wyższym zawodowym, jak i magisterskim. Oprócz kształcenia stacjonarnego, prowadzone jest również kształcenie wieczorowe i zaoczne. Funkcjonują 4 placówki szkolnictwa wyższego: 2 filie i 2 placówki zamiejscowe. W mieście w roku akademickim 2006/2007 uczelnie wyższe kształciły ponad 8 tys. studentów.
Głównymi działami gospodarki miasta są: handel i naprawy; transport, gospodarka magazynowa i łączność, a także budownictwo. Rola Białej Podlaskiej jako centrum handlowo-usługowego wzrasta. Mając na celu wspieranie rozwoju władze miasta uruchomiły dwie strefy rozwoju gospodarczego: pierwsza z nich zlokalizowana jest w pobliżu lotniska (uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego), druga w północno – wschodnich rejonach miasta (w okolicach trasy E-30 i siedziby Urzędu Celnego). Obie posiadają doskonały dostęp komunikacyjny.


Miasto posiada wysoki potencjał gospodarczy dzięki doskonałej lokalizacji
na gospodarczej i komunikacyjnej mapie Europy oraz dobrze przygotowanej infrastrukturze terenów przeznaczonych pod inwestycje. Powinno wobec tego stanowić atrakcyjne miejsce do lokowania nowych i rozwijania istniejących przedsięwzięć gospodarczych.
Biała Podlaska stanowi zaplecze dla granicznych przejść kolejowych
i drogowych, Wolnego Obszaru Celnego, kolejowego terminalu przeładunkowego
w Małaszewiczach i terminalu drogowego (dla TIR-ów) w Koroszczynie. Istnieją tutaj dogodne warunki do tworzenia centrum wymiany handlowej między Wschodem
a Zachodem. Takie instytucje jak Urząd Celny odgrywają również ważną rolę w skali regionu. Na rozwój południowo – wschodniego Podlasia istotny wpływ mają lokalne instytucje i organizacje o charakterze biznesowo – gospodarczym:
Bialskopodlaska Izba Gospodarcza
Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
Lubelska Fundacja Rozwoju
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców.
 Działalność tych organizacji przyczynia się do wzrostu przedsiębiorczości.
Według danych na koniec 2006 r. na terenie miasta zarejestrowanych było
wg systemu REGON 4.995 podmiotów gospodarki narodowej. Ogromną większość stanowiły firmy z sektora prywatnego, z czego najwięcej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 3763, tj. ponad 75% wszystkich lokalnie działających podmiotów gospodarczych. Największy udział mają przedsiębiorcy trudniący się handlem i naprawami, transportem, gospodarką magazynową i łącznością oraz obsługą nieruchomości. Wśród największych firm dominują firmy prywatne z udziałem kapitału lokalnego.

  
Dużą grupę podmiotów gospodarczych stanowiły spółki handlowe-397 podmiotów, oraz spółki cywilne- 376 podmiotów. Najmniej licznie reprezentowane były spółdzielnie i fundacje - 42 podmioty łącznie. Taka struktura bialskiej przedsiębiorczości świadczy o bardzo istotnej roli małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce miasta oraz ich znaczeniu w tworzeniu miejsc pracy.
W strukturze przedsiębiorstw z uwagi na ilość zatrudnianych pracowników dominowały firmy zatrudniające do 9 osób – 4654 podmioty. W grupie przedsiębiorców zatrudniających od 10-49 osób zarejestrowanych było 242 podmioty, a kategorii od 50-249 osób zarejestrowanych było 53 podmioty gospodarcze. Taka struktura bialskiej przedsiębiorczości świadczy o dużej roli małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce miasta.


 
Sektor przedsiębiorstw składa się praktycznie z jednoosobowych mikro-firm oraz spółek handlowych. Pozostałe podmioty reprezentowane są w śladowym stopniu.

Najważniejszą rolę w gospodarce Białej Podlaskiej odgrywa handel i naprawy
(wg Rocznika statystycznego 2006 województwa lubelskiego) oraz transport, gospodarka magazynowa i łączność. Łącznie aż 47 % osób fizycznych na koniec 2006 roku prowadziło działalność gospodarczą w tych dwóch segmentach gospodarki. Istotny udział odgrywa również budownictwo z 9% udziałem. Lokalizacja miasta wymusza rozwój usług związanych z transportem i handlem. O dynamice rozwoju gospodarczego w znaczącej mierze decyduje poziom inwestycji dokonywanych w przedsiębiorstwach. W stosunku do 2004 roku wynik ten jest lepszy o 42%. Przeliczając wielkość inwestycji na jednego mieszkańca daje to kwotę 1207 zł, co jest wynikiem o ponad 200 zł lepszym niż wynosi średnia dla województwa lubelskiego. Wysoki poziom inwestycji niewątpliwie świadczy również o wysokim tempie wzrostu gospodarczego, który przekłada się na wzrost zatrudnienia w lokalnych firmach.
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w Białej Podlaskiej w latach 2004 – 2005
 
Miasto Biała Podlaska stawia na ciągły rozwój dokonujący się na wielu płaszczyznach. Inwestycje w rozwój i poprawę infrastruktury stały się priorytetem w polityce inwestycyjnej miasta. Wydatki te sukcesywnie wzrastają wraz ze wzrostem środków pozyskiwanych w ramach funduszy europejskich. Akcesja z Unią Europejską przyniosła nie tylko ożywienie w rozbudowie infrastruktury. Dynamicznie rozwijają się handel i usługi, kwitnie drobna przedsiębiorczość. Połączenie takich atutów, jakimi niewątpliwie są doskonałe położenie komunikacyjne przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, liczne inwestycje; wykształceni, młodzi ludzie, liczne firmy transportowe oraz doskonale przygotowane tereny inwestycyjne stwarzają doskonałe warunki dla inwestorów zewnętrznych.

 

Kontakt z Punktem Obsługi Inwestora:
Michał Romanowski
Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju
Tel.: +48 83 341 61 76
E-mail: mbc@bialapodlaska.pl
Tomasz Popiełowski
Tel.: +48 83 341 61 05
E-mail: tpo@bialapodlaska.pl

Lokalizacja urzędu