Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
23c513154a17f4a8dfb6e0c7cfe0b5a4.jpg

 

Data dodania: 2016-07-22 08:32:41drukuj

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Dz. Nr 645/2

Termin przetargu:

2016-08-22

Lokalizacja:

Województwo: zachodnio-pomorskie
Powiat: koszaliński
Gmina: Będzino
Adres: Koszalin, 75-900

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne


Szczegóły oferty:

O G Ł O S Z E N I E

 

UWAGA ZMIANA TERMINU PRZETARGU

  

Wójt Gminy Będzino  ogłasza II przetarg nieograniczony  na sprzedaż: nieruchomości niezabudowanej:

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 645/2 o pow. 0,1212 ha, w obrębie ewidencyjnym nr 53 miasto gmina Koszalin, stanowiącej własność Gminy Będzino, dla której prowadzona jest księga wieczysta  KW nr brak w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Działka  położona przy ul Sołecka 72

Brak planu (zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Prezydenta Miasta Koszalina działka nie posiada   planu   zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalin dz. nr 645/2 znajduje się w obszarze elementarnym oznaczonym symbolem N.28.MN o następujących kierunkach rozwoju : - funkcja dominująca: mieszkaniowa w zabudowie jednorodzinnej Funkcja uzupełniająca : usługi ogólnomiejskie, w tym turystyczne oraz usługi typu podstawowego, dopuszcza się zabudowę wielorodzinną. Zgodnie z uchwałą nr LX/711/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28.10.2010 r. przestąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jamno Centrum w Koszalinie) Działka zabudowana podziemną infrastrukturą techniczną.

I przetarg zorganizowany był 17 czerwca 2016 r. – zakończony wynikiem negatywnym

 

Cena wywoławcza netto                            -             50 500,00,- złotych.

Wadium w wysokości                                -               5 100,- złotych

Minimalne postąpienie                              -                  510,- złotych

 

Osoby zainteresowane winny wpłacić wadium na konto Urzędu Gminy Będzino w Pomorskim Banku Spółdzielczym Oddział w Będzinie Nr 09 8581 1014  0200 0143 2000 0001. w taki sposób aby wpłata znalazła się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Będzinie najpóźniej

w dniu 12 sierpnia 2016 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2016 r.  22 sierpnia 2016 r. o godz. 1300  w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie,  Będzino 19 w sali Nr 14, I piętro.

UWAGA !

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% płatny przez kupującego.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Będzino. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wójt Gminy Będzino zastrzega prawo unieważnienia przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Informacje uzyskać można pod numerem  tel. (94) 3162 530.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego: