Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
97211537b2c584596be8d9d7eceade0b.jpg

 

Data dodania: 2024-06-11 07:52:43drukuj

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 2616/9 w Mazańcowicach

Termin przetargu:

brak danych

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Mazańcowice, 43-391

Sposób zagospodarowania:


usługi,
zabudowa składowa, magazynowa


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mazańcowicach, oznaczonej jako dz. 2616/9 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Gminie Jasienica, w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00071230/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, będąca własnością Gminy Jasienica, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. 2616/9 o pow. 0,0118 ha. 
Nieruchomość jest położona w strefie pośredniej, wschodniej gminy Jasienica, w obszarze większych kompleksów komercyjnych rejonu ul. Starobielskiej i Spółdzielczej, w stosunkowo nieodległym sąsiedztwie Bielska-Białej. Położenie – bardzo dobre. Dostęp do drogi publicznej, poprzez gminną działkę drogową 2616/10. Obszar nieruchomości oraz jej najbliższego sąsiedztwa usytuowany jest w dostępności pełnego uzbrojenia i wyposażenia w elementy infrastruktury przemysłowej. Działka stanowi obszar komunikacyjny związany z użytkowaniem terenów otaczających o dominującej funkcji związanej z usługami, handlem i produkcją. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/547/22 Rady Gminy Jasienica, z dnia 14 czerwca 2022 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego poz. 4130 dnia 22 czerwca 2022 r., działka 2616/9 znajduje się w terenie objętym jednostką planistyczną: „01PU2 – tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
Sposób zagospodarowania nieruchomości i jej podstawowe przeznaczenie to: tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: 
- dział III księgi wieczystej ujawnia wpis nieograniczonej w czasie służebności gruntowej obciążającej sąsiednią działkę 2616/9, polegającej na prawie posadowienia, utrzymywania, eksploatacji, dokonywania napraw, konserwacji i modernizacji podziemnej linii kablowej średniego napięcia wraz z prawem dostępu do obciążonej działki, na odcinku o długości 5 m.

1. Nieruchomość jest sprzedawana w istniejącym stanie prawnym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

2. Z dniem 23 kwietnia 2024 r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 lipca 2024 r. (piątek) o godzinie 11:00 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 20.980,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.

5. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 1.049,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści dziewięć złotych 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 12 lipca 2024 r. na konto Gminy Jasienica: 
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100, 
(tytuł przelewu: „wadium – I przetarg ustny, dz. 2616/9 w Mazańcowicach”). 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości. 

7. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
- odwołania przetargu,
- zamknięcia przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 12 marca 2024 r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 12 marca 2024 r.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 685 z późn. zm.)) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestniczenia i licytowania w przetargu w celu nabycia nieruchomości; małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą.

12. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica.

13. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica: 
Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110. 

16. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica, opublikowano na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl).

17. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy: 
- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek, 
- od 7:00 do 16:00 – wtorek,
- od 7:00 do 14:00 – piątek.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Urząd Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159
Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
I piętro, pokój 105
tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy:
- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek,
- od 7:00 do 16:00 – wtorek,
- od 7:00 do 14:00 – piątek.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego: