Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
97211537b2c584596be8d9d7eceade0b.jpg

 

Data dodania: 2021-10-08 12:46:21drukuj

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz.:2363/1 Mazańcowice

Termin przetargu:

2021-11-18

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Mazańcowice, 43-391

Sposób zagospodarowania:


zabudowa składowa, magazynowa,
zabudowa przemysłowa,
handel i usługi


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn. zm.)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Mazańcowicach oznaczonej jako dz. 2363/1. 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w gminie Jasienica, w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00071230/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Gminy Jasienica, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. 2363/1 o pow. 0,2859 ha. Działka zlokalizowana jest w rejonie ul. Starobielskiej. Ma kształt nieregularny. Teren działki jest nierówny, okresowo podmokły, znajdują się na nim skarpy i ciek wodny w rowie. Działka jest porośnięta drzewami i krzewami, częściowo ogrodzona. Od strony wschodniej na działce znajduje się fragment betonowego ogrodzenia, a od strony północno-wschodniej na działce znajduje się naroże budynku stanowiącego zabudowę działek 2369/69, 2614/1, 2369/150, 2369/151, 2369/78.  

W bezpośrednim otoczeniu znajduje się zabudowa komercyjna, przemysłowa i tereny niezabudowane. Działka położona jest w terenie uzbrojonym. Infrastruktura techniczna występująca na działce to sieć telekomunikacyjna, elektryczna, gazowa i kanalizacyjna. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Mazańcowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/261/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 45 poz. 1237 z dnia 19 kwietnia 2005r., działka 2363/1 znajduje się w terenie objętym jednostką planistyczną: „24 PG” – tereny działalności produkcyjno-gospodarczej. 

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Działka 2363/1 nie posiada dostępu do drogi publicznej.

 

1. Nieruchomość jest sprzedawana w istniejącym stanie prawnym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

 

2. Z dniem 24 września 2021r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.).

 

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 listopada 2021r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, I piętro.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 300.000,00 zł  (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.

 

5. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 12 listopada 2021r. na konto Gminy Jasienica: 

Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100, 

(tytuł przelewu: „wadium – I przetarg, dz. 2363/1 w Mazańcowicach”). 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

 

6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości. 

 

7. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

odwołania przetargu,

zamknięcia przetargu,

unieważnienia przetargu,

zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 6 sierpnia 2021r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 6 sierpnia 2021r.

 

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

10. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021r., poz. 112 z późn. zm.)) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestniczenia i licytowania w przetargu w celu nabycia nieruchomości; małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278 z późn. zm.), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

 

11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą.

 

12. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica.

 

13. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

 

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

15. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica: 

Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110. 

 

16. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy: 

od 7.00 do 15.00 – poniedziałek, środa, czwartek, 

od 7.00 do 16.00 – wtorek,

od 7.00 do 14.00 – piątek.



Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty



Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego: