Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
97211537b2c584596be8d9d7eceade0b.jpg

 

Data dodania: 2021-09-16 12:44:03drukuj

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 104/40 w Międzyrzeczu Dolnym

Termin przetargu:

2021-11-18

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Międzyrzecze Dolne, 43-392

Sposób zagospodarowania:


handel i usługi,
zabudowa składowa, magazynowa,
zabudowa przemysłowa,
usługi,
inne


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn. zm.)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Międzyrzeczu Dolnym 
oznaczonej jako dz. 104/40

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Gminie Jasienica, w obrębie ewidencyjnym Międzyrzecze Dolne, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00050652/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, będąca własnością Gminy Jasienica, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. 104/40 o pow. 1,9032 ha. 

Działka gruntowa stanowi niezabudowany i niezagospodarowany obszar gruntu, docelowo przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Ukształtowanie terenu: poprawne, topografia korzystna bez ograniczeń natury budowlanej. Cały teren posiada nieznaczny spadek. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią większe kompleksy rolne, zalesienia oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa rejonu ul. Ligockiej (Międzyrzecze Dolne – Rudzica). Działka znajduje się w niedalekim sąsiedztwie większych aglomeracji regionu: Bielska-Białej, Cieszyna czy Katowic; w odległości ok. 6 km przebiegają główne trasy komunikacyjne – droga ekspresowa S1 (Bielsko-Biała – Cieszyn) oraz DK 1 (Bielsko-Biała – Katowice). Działka nie posiada uzbrojenia, ale w linii drogi dojazdowej znajdują się kanały energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociąg oraz oświetlenie uliczne. Działka posiada bezpośredni dostęp do publicznej drogi gminnej.

Nieruchomość znajduje się na obszarze „Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001” oraz, na którym zarządzającym jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach i zgodnie z brzmieniem § 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. U. z 2018r., poz. 1698 z późn. zm.), wydanym na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2018r., poz. 1162 z późn. zm.) – może udzielać wsparcia wskazanego w art. 5 ust. 1 organu właściwego w sprawach wspierania nowej inwestycji – w rozumieniu tej ustawy, tj. ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Jasienica Nr XXXI/459/2017 z dnia 26 czerwca 2017r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego z dnia 11 lipca 2017r., poz. 4212 oraz Uchwałą Rady Gminy Jasienica Nr XVI/232/20 z dnia 5 marca 2020r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego z dnia 13 marca 2020r., poz. 2362, działka 104/40 znajduje się w terenie objętym jednostką planistyczną: „03PU” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Na terenie działki została wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości i jej podstawowe przeznaczenie to: zabudowa produkcyjna; składy; magazyny; zabudowa usługowa z wyłączeniem usług: społecznych z zakresu oświaty, edukacji, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej; turystycznych, handlu detalicznego, obejmującego sprzedaż artykułów spożywczych; usługi gastronomii na terenie oznaczonym symbolem 05PU; infrastruktura techniczna.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

1. Nieruchomość jest sprzedawana w istniejącym stanie prawnym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

2. Z dniem 10 września 2021r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.).

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 listopada 2021r. (czwartek) o godzinie 9:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, I piętro.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 2.949.960,00 zł  (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.

5. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 147.498,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 12 listopada 2021r. na konto Gminy Jasienica: 

Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100, 

(tytuł przelewu: „wadium – I przetarg, dz. 104/40 w Międzyrzeczu Dolnym”). 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości. 

7. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

- odwołania przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 20 lipca 2021r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 20 lipca 2021r.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021r., poz. 112 z późn. zm.)) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestniczenia i licytowania w przetargu w celu nabycia nieruchomości; małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278 z późn. zm.), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą.

12. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica.

13. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

14. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica: 

Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110. 

16. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica oraz w gablocie informacyjnej zlokalizowanej naprzeciwko budynku Urzędu Gminy Jasienica, opublikowano na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl).

17. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy: 

- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek, 

- od 7:00 do 16:00 – wtorek,

- od 7:00 do 14:00 – piątek.Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego

I piętro, pokój 105 

tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy: 

- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek, 

- od 7:00 do 16:00 – wtorek,

- od 7:00 do 14:00 – piątekPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego: