Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
23c513154a17f4a8dfb6e0c7cfe0b5a4.jpg

 

Data dodania: 2021-04-20 13:22:51drukuj

Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz.: 2433/20 i 2369/144 w Mazańcowicach

Termin przetargu:

2021-05-24

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bielski
Gmina: Jasienica
Adres: Mazańcowice, 43-391

Sposób zagospodarowania:


handel i usługi,
zabudowa przemysłowa,
inne


Szczegóły oferty:

Wójt Gminy Jasienica

zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2, art. 34 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn. zm.)

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka 2433/20 
i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka 2369/144, położonych w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice.

Przedmiotem zbycia są łącznie dwie nieruchomości gruntowe, położone w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice, oznaczone
w ewidencji gruntów jako:

1) działka 2433/20 o pow. 0,0030 ha, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00071230/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Gminy Jasienica;

2) działka 2369/144 o pow. 0,0014 ha, objęta księgą wieczystą numer BB1B/00104921/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Jasienica. 

Działka 2433/20 jest położona w strefie pośredniej Gminy Jasienica, w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice, w rejonie ul. Starobielskiej. Znajduje się w zasięgu pełnego uzbrojenia i wyposażenia w elementy infrastruktury. Sąsiedztwo stanowi, w przewadze, zabudowa produkcyjno-usługowo-magazynowo-handlowa. Działka jest usytuowana wzdłuż ul. Starobielskiej. Ma kształt trójkąta i stosunkowo niewielką powierzchnię. Jest utwardzona, nieogrodzona, z dopuszczalną funkcją komunikacyjną. Dojazd do nieruchomości jest korzystny, położenie i lokalizacja: dobre.

Działka 2369/144 jest położona w strefie pośredniej Gminy Jasienica, w obrębie ewidencyjnym Mazańcowice, w rejonie ul. Starobielskiej. Znajduje się w zasięgu pełnego uzbrojenia i wyposażenia w elementy infrastruktury. Sąsiedztwo stanowi, w przewadze, zabudowa produkcyjno-usługowo-magazynowo-handlowa, Działka jest usytuowana wzdłuż ul. Starobielskiej. Ma nieregularny kształt zbliżony do trójkąta i stosunkowo niewielką powierzchnię. Jest utwardzona, nieogrodzona, z dopuszczalną funkcją komunikacyjną. Dojazd do nieruchomości jest korzystny, położenie i lokalizacja: dobre. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica w sołectwie Mazańcowice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/261/2005 Rady Gminy Jasienica, z dnia 24 lutego 2005r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 45 poz. 1237 z dnia 19 kwietnia 2005r., obie działki: 2433/20 i 2369/144 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem „23PG” – o podstawowym przeznaczeniu jako tereny działalności produkcyjno-gospodarczej związanej z drobną wytwórczością, magazynami, składami, techniczną obsługą rolnictwa, motoryzacji, budownictwa.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomości: 

- działka 2369/144 znajduje się w użytkowaniu wieczystym Gminy Jasienica do dnia 19 listopada 2096r., wysokość opłaty rocznej za 2021r. z tytułu użytkowania wieczystego dla działki 2369/144 wynosiła 2,10 zł, przy wysokości stawki 3% ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) – ustalonej przez właściciela gruntu, tj. Skarb Państwa.

Opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu należy uiszczać w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego z góry za dany rok, bez wezwania, na konto Starostwa Powiatowego z siedzibą w Bielsku-Białej.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.), podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Działki 2433/20 i 2369/144 stanowią funkcje gruntów uzupełniających w strefie przyległej zabudowy, dlatego są sprzedawane łącznie.

1. Nieruchomości są sprzedawane w istniejącym stanie, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

2. Z dniem 13 stycznia 2021r. minął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.).

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym w dniu 12 marca 2021r.

4. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 maja 2021r. (poniedziałek) o godzinie 11:00 w sali sesyjnej nr 113 Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, I piętro.

5. Cena wywoławcza za obie nieruchomości, stanowiące dwie działki, łącznie wynosi netto 5.065,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Podana (wylicytowana) przez oferenta cena nieruchomości zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący na dzień zawarcia umowy notarialnej.

6. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 253,25 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy złote 25/100) należy wpłacić w pieniądzu do dnia 17 maja 2021r. na konto Gminy Jasienica: 

Bank Spółdzielczy w Jasienicy 82 8117 0003 0000 0101 2000 0100, 

(tytuł przelewu: „wadium – II przetarg, dz.: 2433/20 i 2369/144 w Mazańcowicach”). 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

8. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

- odwołania przetargu,

- zamknięcia przetargu,

- unieważnienia przetargu,

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica w dniu 2 grudnia 2020r., opublikowany na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl i www.jasienica.pl oraz na Portalu OfertyInwestycyjne.pl (www.ofertyinwestycyjne.pl) w dniu 2 grudnia 2020r.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość; osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021r., poz. 112 z późn. zm.)) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu; małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka lub dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278 z późn. zm.), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia przynajmniej 1% ponad cenę wywoławczą.

13. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Jasienica.

14. Koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi ponosi nabywca.

15. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Wylicytowana cena nieruchomości sprzedanych w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 7 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Gminy Jasienica: 

Bank Spółdzielczy w Jasienicy 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110. 

17. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, 

w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy: 

- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek, 

- od 7:00 do 16:00 – wtorek,

- od 7:00 do 14:00 – piątek.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać siedzibie Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159, w Referacie Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego, I piętro, pokój 105, tel. (033) 472 62 15, w godzinach pracy Urzędu Gminy: 

- od 7:00 do 15:00 – poniedziałek, środa, czwartek, 

- od 7:00 do 16:00 – wtorek,

- od 7:00 do 14:00 – piątek.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego: