Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
f9902535a0a7e5a22bc487902f2ebb21.jpg

 

Data dodania: 2014-04-01 13:38:30drukuj

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości w Kijewie

Termin przetargu:

2014-05-23

Lokalizacja:

Województwo: wielkopolskie
Powiat: średzki
Adres: Kijewo, 63-000

Sposób zagospodarowania:


zabudowa przemysłowa


Szczegóły oferty:

Zarząd Powiatu Średzkiego ogłasza:


Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
, będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

41/14 o powierzchni 2,4745 ha,

                                       Cena wywoławcza          500 000 zł

                                          Wadium                                          50 000 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 1000 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 lutego 2013 roku.

Drugi przetarg odbył się 30 sierpnia 2013 roku.

Trzeci przetarg odbył się w dniu 17 stycznia 2014 roku.

 

Działka zlokalizowana jest ok. 400 metrów od drogi krajowej S11(trasa katowicka), za trakcją PKP, przy drodze gruntowej ze wsi Kijewo w kierunku Włostowa. W sąsiedztwie działki zlokalizowane są grunty rolne, dalej zabudowania mieszkalne, gospodarcze i przemysłowe. Działka nie posiada uzbrojenia technicznego. Obecnie działka użytkowana jest rolniczo.

Przeważająca część działki objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i ma następujące przeznaczenie: w części teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w części teren trafostacji, w części droga wewnętrzna. Dla pozostałej części działki nr 41/14 (ok. 4000 m2) nieobjętej planem została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę parkingu dla samochodów. Istnieje możliwość przeniesienia ww. decyzji na nabywcę z zastrzeżeniem, że osoba, na rzecz której decyzja zostanie przeniesiona, przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.

Na przedmiotowej działce nie ciążą żadne obciążenia ani nie jest ona przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przekazanie – przejęcie nieruchomości nastąpi w dniu sporządzenia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z przedmiotem przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości. Wadium winno znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. PKO BP S.A. Nr 37 1020 4160 0000 2402 0007 2215, nie później niż w dniu 16 maja 2014 roku.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu, winien przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo;

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis umowy spółki, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a nadto, w przypadku reprezentowania innego wspólnika – pełnomocnictwo,

- w przypadku osoby prawnej lub innego podmiotu nie posiadającego osobowości prawnej: aktualny wypis z właściwego rejestru, dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo lub inne stosowne dokumenty uprawniające do występowania w imieniu podmiotu,

- w przypadku gdy cudzoziemiec zobowiązany jest do wpisu do właściwego dla jego kraju rejestru: wypis z przedmiotowego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 ze zmianami), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest on przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli obowiązek uzyskania takiego zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, pod rygorem utraty wpłaconego przed przetargiem wadium.

Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości (umniejszoną o wcześniej wpłacone wadium), nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu możne odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu Średzkiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa oraz ogłoszenie w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

Na wniosek zainteresowanego inwestora:

- z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu można zapoznać się w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (pok. Nr 203 tut. Starostwa, tel. 61-285-80-21),

- szczegółowe informacje o możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą gestorzy sieci przesyłowych.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 125 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 lub telefonicznie pod nr  61-285-80-51 wew. 141.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Starostwa: www.srodawlkp-powiat.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.srodawlkp-powiat.pl/bip.php, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 (parter).

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 ze zmianami), oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

STAROSTA
/-/ mgr Tomasz Pawlicki
Środa Wlkp., dnia 10 marca 2014 rokuKontakt w sprawie oferty

Anna Leporowska - Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. tel. 61 28 580 51 wew. 141Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja: