Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215.gif

 

Data dodania: 2014-04-01 13:48:36drukuj

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych w Kijewie - wadium do 9 maja 2014 r.

Termin przetargu:

2014-05-16

Lokalizacja:

Województwo: wielkopolskie
Powiat: średzki
Adres: Kijewo, 63-000

Sposób zagospodarowania:


zabudowa przemysłowa


Szczegóły oferty:

Zarząd Powiatu Średzkiego ogłasza:

 

1) Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

155/26 o powierzchni 0,4536 ha,

wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową.

 

Cena wywoławcza                283.910 zł brutto

(w tym: 263.000 zł cena działki nr 155/26 – zw. z VAT, 20.910 zł cena udziału w działce nr 155/28 + 23% VAT)

 

                                             Wadium                           28.000 zł

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 16 maja 2014 r. o godz. 1000 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.

 

Działka częściowo zabudowana budynkiem inwentarskim (tuczarnia - chlewnia) oraz otwartym zbiornikiem wodnym przeciwpożarowym i rampo - myjką. Budynek inwentarski podlega ochronie konserwatorskiej, gdyż ujęty jest w ewidencji zabytków. Wszelkie zmiany w wyglądzie budynku podlegają opiniowaniu przez konserwatora zabytków. Stan techniczny budynku słaby. Teren działki jest częściowo utwardzony z odprowadzeniem wód powierzchniowych. Działka posiada uzbrojenie techniczne w prąd, wodę, kanalizację do szamba żelbetowego.  

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynku oznaczonego jako chlewnia - tuczarnia na budynek z instalacją do produkcji betonu w ilości 10 t na dobę. Istnieje możliwość przeniesienia ww. decyzji na nabywcę z zastrzeżeniem, że osoba na rzecz której decyzja zostanie przeniesiona, przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.

 

2) Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

- działka nr 155/27 o pow. 0,3322 ha

- działka nr 155/22 o pow. 0,0267 ha,

wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową.

Zbycie działek winno nastąpić na rzecz jednego nabywcy.

 

Cena wywoławcza                373.910 zł brutto

(w tym: 353.000 zł łączna cena działek nr 155/27, 155/22 – zw. z VAT, 20.910 zł cena udziału w działce nr 155/28 + 23% VAT)

                                             Wadium                                 37.000 zł

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 16 maja 2014 r. o godz. 1100 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.

 

Działka nr 155/27 jest częściowo zabudowana budynkiem domu usługowego i budynkiem warsztatowym. Teren działki jest częściowo utwardzony trylinką, z odprowadzeniem wód powierzchniowych, posiada dostęp do uzbrojenia technicznego w prąd, wodę, kanalizację do szamba żelbetowego. Stan techniczny budynków słaby. Działka nr 155/22 jest niezabudowana, nie jest opłotowana i nie posiada uzbrojenia technicznego. Na działce znajdują się krzewy i drzewa samosiejki. Działka nie stanowi samodzielnej działki budowlanej.

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 155/27 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynków oznaczonych jako dom usługowy i budynek warsztatowy na budynki do produkcji wyrobów cukierniczych o zdolności produkcyjnej 45 t na rok.

Działka nr 155/22, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wlkp. stanowi: tereny zieleni publicznej.

 

3)  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

 155/29 o powierzchni 0,3760 ha,

wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową.

 

Cena wywoławcza 258.300 zł brutto

(w tym: 237.390 zł cena działki nr 155/29 + 23% VAT, 20.910 zł cena udziału w działce nr 155/28 + 23% VAT)

Wadium 26.000 zł

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 16 maja 2014  r. o godz. 1200 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.

 

Działka niezabudowana, częściowo utwardzona z odprowadzeniem wód powierzchniowych. Działka posiada uzbrojenie techniczne w prąd i dostęp do wody.

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę parkingu dla samochodów osobowych. Istnieje możliwość przeniesienia ww. decyzji na nabywcę z zastrzeżeniem, że osoba na rzecz której decyzja zostanie przeniesiona, przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.

 

4) Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

 155/30 o powierzchni 0,3902 ha,

wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową.

 

Cena wywoławcza  413.910 zł brutto

(w tym: 393.000 zł cena działki nr 155/30 – zw. z VAT, 20.910 zł cena udziału w działce nr 155/28 + 23% VAT)

 

Wadium                                  40.000 zł

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w 16 maja 2014 r. o godz. 1300 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.

 

Działka częściowo zabudowana budynkiem szopogarażowym. Stan techniczny budynku dostateczny. Teren działki jest częściowo utwardzony z odprowadzeniem wód powierzchniowych. Działka posiada uzbrojenie techniczne w prąd, wodę, kanalizację do szamba żelbetowego.

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji szopogarażu na stolarnię nie posiadającą instalacji do impregnacji drewna o zdolności produkcyjnej 9000 m3 na rok. Istnieje możliwość przeniesienia ww. decyzji na nabywcę z zastrzeżeniem, że osoba na rzecz której decyzja zostanie przeniesiona, przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.

 

Informacje wspólne

 

Na przedmiotowych działkach nie ciążą żadne obciążenia ani nie są one przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przekazanie – przejęcie nieruchomości nastąpi w dniu sporządzenia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Przed przystąpieniem do przetargów uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z przedmiotem przetargu.

W przetargach mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, w wyżej określonych wysokościach. Wadia winny znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. PKO BP S.A. Nr 37 1020 4160 0000 2402 0007 2215, nie później niż w dniu 9 maja 2014 r.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

Przy wpłacie wadium należy podać numer działki, której wpłacane wadium dotyczy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu, winien przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo;

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis umowy spółki, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a nadto, w przypadku reprezentowania innego wspólnika – pełnomocnictwo,

- w przypadku osoby prawnej lub innego podmiotu nie posiadającego osobowości prawnej: aktualny wypis z właściwego rejestru, dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo lub inne stosowne dokumenty uprawniające do występowania w imieniu podmiotu,

- w przypadku gdy cudzoziemiec zobowiązany jest do wpisu do właściwego dla jego kraju rejestru: wypis z przedmiotowego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Budynki posadowione na nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane. Uczestnik przetargu wyłoniony jako nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu żądania przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. nr  167, poz. 1758 ze zmianami), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest on przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli obowiązek uzyskania takiego zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, pod rygorem utraty wpłaconego przed przetargiem wadium.

Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości (umniejszoną o wcześniej wpłacone wadium), nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu możne odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu Średzkiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa oraz ogłoszenie w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

Na wniosek zainteresowanego inwestora:

- z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu można zapoznać się w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (pok. Nr 203 tut. Starostwa, tel. 61-285-80-21),

- szczegółowe informacje o możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą gestorzy sieci przesyłowych.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 125 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 lub telefonicznie pod nr  61-285-80-51 wew. 141.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Starostwa: www.srodawlkp-powiat.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.srodawlkp-powiat.pl/bip.php, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 (parter).

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami), oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

 

 

 Starosta Średzki

/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

Środa Wlkp., dnia 20 marca 2014 roku

 Kontakt w sprawie oferty

Anna Leporowska - Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. tel. 61 28 580 51 wew. 141Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja: