Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
97211537b2c584596be8d9d7eceade0b.jpg

 

Data dodania: 2017-11-27 10:04:07drukuj

Ogłoszenie o przetargu Żółtańce

Termin przetargu:

2018-01-15

Lokalizacja:

Województwo: lubelskie
Powiat: chełmski
Gmina: Chełm
Adres: Pokrówka, 22-100

Sposób zagospodarowania:


inne,
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

OGŁOSZENIE  O PIERWSZYCH PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

WÓJT  GMINY  CHEłM  działając na podstawie art. 38 ust. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z  2016 r., poz. 2147

z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U z 2014 roku, poz. 1490),  a także  w oparciu o  plan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22. 03. 2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz .Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22. 04. 2016 r.podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce stanowiących własność Gminy Chełm niżej wymienionych nieruchomości:

Ogłoszenie z wykazem działek i cenami do pobrania

- Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.
- Nieruchomości nie są obciążone długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.
- Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem  w górę  do pełnych dziesiątek złotych; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu.

PRZETARGI  ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 15  STYCZNIA 2018  ROKU O GODZINIE  9,00 W POKROJU NR 10 URZĘDU  GMINY CHEŁM, POKÓWKA, UL. GMINNA 18.

- W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu,wskazując nr działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urząd Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr rachunku : 04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniejw dniu  05 stycznia 2018 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana  w terminie.
- Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winni  wnieść oboje na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić  obydwoje  małżonkowie. Nieobecność jednego z małżonków może być  reprezentowana  przez drugiego małżonka przez udzielenie mu pełnomocnictwa  zawartego  w Kancelarii   Notarialnej.
- Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed  otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie  specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie akt notarialnego-stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw aktualnego wypisu z krajowego Rejestru Sądowego, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej) oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują jej bez zastrzeżeń.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium  zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
- Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.
- Termin  i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
- Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy  notarialnej ponosi nabywca.
- Miejsce  i termin zawarcia umowy notarialnej wskazuje sprzedający.
- Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, prasie, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości
oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl. , BIP a także na stronie
internetowej www.ofertyinwestycyjne.pl  od dnia  27 listopada 2017 roku do dnia  15 stycznia 2018 roku.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście  w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 (pokój nr 3 parter) lub pod numerem telefonu (082) 563 65 53 w godzinach od 8,00– 15,00.

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego: